DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

La societat realitza la gestió administrativa, tècnica i operativa del servei de recollida de residus i deixalles segons les indicacions i instruccions de l’Ajuntament.
La gestió administrativa comprèn la realització de les activitats necessàries per dur a terme la direcció del servei i la seva gestió econòmica.
La gestió tècnica comprèn la organització i la distribució dels recursos operatius del servei i el manteniment de vehicles i maquinària, per realitzar:
– El buidat dels contenidors de les fraccions resta i orgànica, el buidat porta a porta dels cubells de les fraccions resta i orgànica a les urbanitzacions i la recollida de mobles, fibrociment i altres.

– La retirada i la recollida de voluminosos domiciliària i dels abocats a l’entorn de les zones de contenidors o altres llocs.

– La recollida dels residus del mercat i dels animals morts que es trobin a la via pública.

– La càrrega dels residus recollits als camions de transferència i el seu transport als abocadors o plantes de tractament corresponents.

L’àmbit de la prestació del servei és el nucli urbà i les urbanitzacions del municipi.
El recursos operatius destinats als servei són:
Actualment hi ha 15 persones dedicades a l’execució del servei, amb 4 camions de recollida, 1 camió de voluminosos, 1 vehicle de suport i les eines i la petita maquinària corresponent