Gestió Municipal de Serveis, SA, és una societat mercantil pública, propietat al 100% de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, constituida l’any 1985 pel mateix Ajuntament com a forma de gestió directe de serveis públics.

És una societat anònima amb personalitat jurídica pròpia, de dret privat, però sotmesa a les normes públiques que li són d’aplicació en relació al control ecònomic, la contractació del personal i la contractació d’obres, subministraments i serveis.

Els acords de la societat es sotmeten a l’aprovació del seu Consell d’Administració i de la Junta General d’Accionistes que forma l’Ajuntament en ple. L’Ajuntament realitza la funció interventora i de control econòmic i de compliment de la legalitat de la societat.

El seu objectiu és la gestió de serveis públics, tal i com diu el seu objecte social en els seus estatuts:

objecte